ESG-rapportage

ESG-rapportage

Wat is een ESG-rapportage? De afkorting “ESG” wordt vooral gebruikt in de financiële wereld en staat voor “Environmental, Social, Governance”. Het gaat bijvoorbeeld om CO2-uitstoot, uitbuiting, belastingontduiking en corruptie. Zaken die de samenleving raken waarin u als bedrijf opereert, maar die u niet terugziet in de financiële jaarcijfers. Een ESG-rapportage gaat meestal over “niet-financiële” gegevens. Rapportages op deelgebieden als CO2, circulaire economie, veiligheid of kinderarbeid kunnen hier onderdeel van zijn.

Certificering

Door de EU worden nu harde eisen gesteld aan bedrijven op het gebied van ESG. Certificeringen zoals BREEAM, WELL, LEED en DGNB geven bedrijven middelen om invulling te geven aan en zodoende te kunnen voldoen aan ESG-rapportages of EU-taxonomierapporten. Certificeren is geen op zichzelf staand doel meer, maar een tool om aan de wetgeving te voldoen.

Het realiseren van of transformeren naar duurzaam vastgoed is belangrijker dan ooit sinds de Europese Unie duurzaamheid hoger op de agenda van organisaties wil krijgen. Daarvoor is de Sustainable Financial Disclosure Regulation (SFDR) ontwikkeld. De SFDR is een Europese verordening met als doel meer transparantie te bieden over hoe financiële marktdeelnemers of financieel adviseurs omgaan met risico’s en kansen op het gebied van duurzaamheid bij hun investeringsbeslissingen. De taxonomie definieert onderlinge afhankelijkheden, inclusief de gegevens, de definitie en de vereisten die erop van toepassing zijn.

SFDR

Tijdens de klimaatconferentie van Parijs is afgesproken dat de Europese Unie meer invloed op bedrijven wil gaan uitoefenen om een hoger percentage duurzaam en ecologisch investeringen te bereiken. Vanuit deze gedachte is de SFDR ontstaan, met als hoofddoelstelling om kapitaalstromen te heroriënteren naar een duurzame economie en greenwashing in te dammen. Tevens omvat dit het bevorderen van transparantie, het stimuleren van lange termijn-denken en het hebben van duurzaamheid als vast onderdeel van het risicobeheer. De SFDR wordt sinds 2020 toegepast in de financiële sector. Financiële markdeelnemers dienen sindsdien jaarlijks rapporteren in ESG-rapportages over hun investeringen en over hun gedragslijnen inzake de integratie van duurzaamheidsrisico’s in hun beleggingen en beslissingsprocedure.

Taxonomieverordening

In aanvulling op de SFDR is in 2020 de taxonomieverordening opgesteld. Het werd al snel duidelijk dat ecologisch duurzaam investeren breed kon worden geïnterpreteerd bij organisaties. Hierdoor bleef het effect van de SFDR achter en was het noodzakelijk om hierin meer kaders op te stellen. Taxonomie is een op wetenschap gebaseerd classificatiesysteem met technische selectiecriteria die naar verwachting de wereldwijde standaard wordt voor het beoordelen van de duurzaamheid van investeringen in vastgoed. Het doel van de taxonomie is om duurzaamheid zwaarder mee te laten wegen bij investeringen.

 

Taxonomie uitgelijnd

De toetsing in hoeverre een economische activiteit ecologisch duurzaam is, wordt gedaan op basis van de zes milieudoelstellingen. Deze zes doelstellingen zijn klimaatmitigatie (uitstoot van broeikasgassen verminderen), vervuilingspreventie, duurzaam gebruik van water en maritieme hulpbronnen, klimaatadaptatie, transitie naar circulaire economie en bescherming van ecosystemen. Tegelijkertijd mag een economische activiteit andere milieudoelstellingen niet significant aantasten. Wanneer aan deze criteria is voldaan, kan de activiteit worden gelabeld als licht- of donkergroen of als ‘taxonomy aligned’, wat betekent dat een organisatie aantoonbaar ecologisch duurzaam investeert.

Richtlijn Corporate Sustainability Reporting

Aanbieders van bijvoorbeeld beleggingsproducten dienen het percentage groene beleggingen* te melden in hun jaarlijkse ESG-rapportage om daarmee te kunnen toetsen of organisaties daadwerkelijk meer ecologisch duurzaam investeren. Vooralsnog is de SFDR en de taxonomieverordening alleen van toepassing op bedrijven die opereren in de financiële sector. Echter streeft men bij de Europese Unie naar het zo snel mogelijk behalen van de milieudoelstellingen. Daarom zal binnen enkele jaren ook de niet-financiële sector via de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) betrokken worden bij SFDR en de taxonomieverordening. Het is daarom van belang voor alle organisaties om tijdig na te denken over verduurzaming van hun investeringen.

Toekomstbestendig

Bij Adamasgroep zien we een toenemende vraag vanuit organisaties in het verduurzamen van vastgoed, aangezien dit noodzakelijk is voor hun toekomstbestendigheid. Indien een organisatie zich niet houdt aan de richtlijnen, kan dit op de lange termijn schadelijk zijn voor het voortbestaan van de organisatie. Adamasgroep begeleidt organisaties in de verduurzaming van hun vastgoed, om daarmee gegarandeerd klaar te zijn voor de toekomst.

Groene investeringen

De vastgoedsector moet vanaf 2022 aantonen dat hun groene investeringen zijn, indien er gelden worden gebruikt uit bijvoorbeeld pensioenfondsen of andere financieringen worden gebruikt. Hiermee is duurzaam bouwen geen bovenwettelijk kader meer, maar een verplichting die door de accountants worden gecontroleerd in hun jaarrapportages.

*Wat aan de definitie van ‘groen’ voldoet, zoals gedefinieerd in de SFDR

Samen bouwen aan een gezonde, duurzame en circulaire toekomst?